DETAYLARI GÖR
CONNECTRUCK KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ

Versiyon 1.0

Yayım Tarihi: 02.12.2019

 

İşbu Ford Otosan ConnecTruck Kullanım Taahhütnamesi (“Taahhütname”), [_____________________] adresinde mukim [_____________________]’nin (“Müşteri”), aşağıdaki şartlar ve kurallar dahilinde işbu Taahhütname’de belirtilen hizmetlerden faydalanması hakkındadır.

 

1.    TANIMLAR

Araç(lar): Donanımında bulunan Modül vasıtasıyla işbu Taahhütname kapsamındaki Hizmetler’e konu, Müşteri’ye ait Ford Trucks araçtır.

ConnecTruck Sistemi (Sistem):Ford Trucks araçlarda, üretim sırasında monte edilmiş olan Modül ve Modül’de gömülü olan bir GSM SIM kartı vasıtasıyla Müşteriler’e Hizmetler’i sağlamak amacıyla Araç’a ilişkin muhtelif verilerin alınması ve araç üreticisine aktarılmasını sağlayan yazılım ve donanımlardan oluşan sistemin tamamıdır.  

ConnecTruck (Mobil Uygulama): Ford Otosan tarafından bildirilen işletim sistemini/sistemlerini kullanan akıllı telefonlar için geliştirilmiş ve Hizmetler’in verileceği akıllı telefon uygulamasıdır.  

ConnecTruck Fleet: Sistem ile entegre edilmiş bir şekilde çalışmak üzere “ConnecTruck Fleet” markası altında, doğrudan Ford Otosan veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan, Ford Trucks araç sahiplerine sunulan filo yönetim sistemi ürünüdür.

Ford Trucks: Ford Otosan tarafından Ford Otosan markası altında üretimi ve tedariki yapılan, bu Taahhütname’ye konu Modül takılı ağır ticari araçlardır.

Ford Motor Company: Amerika Birleşik Devleti (ABD) Delaware Eyalet yasalarına göre kurulmuş ve merkezi, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, ABD’de bulunan şirkettir.

Ford Otosan: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No.2 Sancaktepe İstanbul merkezli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 73232 no ile kayıtlı, (www.fordotosan.com.tr) ve (fordotosan@fordotosan.hs02.kep.tr) iletişim bilgilerine sahip Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi’dir.

Ford Otosan Tarafları: Ford Otosan, Ford Motor Company, Koç Holding A.Ş. ve İştirakler’i ile bunların çalışan ve yöneticilerinin tamamıdır.

Hizmet(ler): İşbu Taahhütname’de kapsamı EK-1’de belirlenmiş Ford Otosan tarafından sunulan Hizmetler’in tümüdür.

İştirakler: Bu dokümanın imza tarihi itibariyle ya da bu tarihten sonraki bir dönemde herhangi bir kişi ile ilgili olarak, (i) söz konusu kişi tarafından dolaylı veya doğrudan Kontrol edilen veya (ii) söz konusu kişiyi Kontrol eden veya (iii) söz konusu kişi ile ortak Kontrol altında bulunan diğer her türlü tüzel kişidir.

Koç Holding A.Ş.: Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk 34674 Üsküdar/İstanbul merkezli, İstanbul Ticaret Sicili’nde /85714 no ile kayıtlı (www.koc.com.tr) Koç Holding Anonim Şirketi’dir.

Kontrol: Herhangi bir tüzel kişinin genel kurullarında oy kullanma haklarının çoğunluğunu elinde tutmak veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu tayin etme veya azletme hakkına sahip olmak veya doğrudan veya dolaylı olarak söz konusu kişinin yönetim politikalarını yönetmek veya yönlendirmek yetkisine sahip olmak anlamına gelmektedir.

Modül: İçinde gömülü olan bir GSM sim kartı ve GPS aracılığıyla Ford Trucks araçlardan veri toplanmasına ve bu verilerin Ford Otosan sunucularına aktarılmasını sağlayan, mülkiyeti Ford Otosan’a ait ve Araçlar’ın üretimi aşamasında Ford Otosan tarafından Araç’a takılan Modül ve yazılımdır.

Operatör: Sistem kapsamındaki veri transferlerinde gerekli olan elektronik haberleşme hizmetini sağlayan ve münhasıran Ford Otosan tarafından belirlenen operatördür.   

GPS: Küresel Konumlandırma Sistemi’dir.

GSM: Küresel Mobil Elektronik Haberleşme Sİstemidir.

ConnecTruck Müşteri Yetkilisi: Mobil Uygulama’nın aktifleştirilmesi için (link ve doğrulayıcı kod gönderme, vb.) Ford Otosan’a Müşteri tarafından bildirilen ve diğer üçüncü kişilerin Mobil Uygulama’yı kullanabilmesi için gerekli tanımlamaları yapacak ve onayları verecek kişiyi/kişileri ifade eder.

Yetkili Satıcı: Ford Otosan ürün ve hizmetlerini satmak üzere Ford Otosan tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlardır.

Yetkili Servis: Araçlar’a ilişkin olarak satış sonrası hizmet vermek üzere Ford Otosan tarafından yetkili kılınmış kişi veya kuruluşlardır.

 

2.    TAAHHÜTNAME’NİN KONUSU

İşbu Taahhütname’nin konusu, Müşteri’nin Ford Otosan’dan satın aldığı Araç dahilinde Sistem’den yararlanması, bu kapsamda Hizmetler’in sunulması ve bu doğrultuda Müşteri’nin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.  

 

3.    MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Müşteri, kendisinin ve aralarındaki hukuki ilişkinin niteliğine bakılmaksızın Araç’ı kullanan kişilerin işbu Taahhütname hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu düzenleme Müşteri bakımından üçüncü kişilerin fiilini üstlenme taahhüdü hükmündedir.

3.2. Müşteri, ConnecTruck Fleet’in işbu Taahhütname kapsamında olmadığını, farklı bir sözleşme ile düzenleme altına alındığını bilmekte ve kabul etmektedir.

3.3. Müşteri, Sistem’in kullanıma açılabilmesi için gerekli olan aşağıdaki belgeleri ve Ford Otosan tarafından talep edilebilecek sair belgeleri Ford Otosan’a ve/veya Yetkili Satıcı’ya teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.  

3.3.1.   Müşteri, şirket veya bir ticari işletme ise; Ticaret Sicil kaydı, şirket yetkili kişilerini gösteren imza sirkülerini,

3.3.2.   Müşteri, gerçek kişi ise; resimli kimlik belgesi fotokopisini,

3.3.3.   Müşteri, vekil aracılığı ile başvuruyor ise; noter kanalı ile düzenlenmiş vekaletname ya da yetki belgesi

3.3.4.          Mobil Uygulama’nın aktifleştirilmesi için Müşteri veya ConnecTruck Müşteri Yetkilisi’nin cep telefon numarası, e-posta adresi vb. bilgileri EK- 2’de verilecektir.

3.4. Müşteri, işbu Taahhütname’nin 3.3. maddesinde sayılan belgeleri Ford Otosan’a ve/veya Yetkili Satıcı’ya en geç Taahhütname’nin imza tarihinde ulaştıracağını, Sistem’in Taahhütname’nin Müşteri tarafından usulüne uygun imzalanması ve Yetkili Satıcı tarafından Ford Otosan’a ulaştırılmasını takiben kullanıma açılacağını ve Ford Otosan’a sunulan her türlü bilgi ve belgenin içeriğini, doğruluğunu ve güncelliğini kabul ve taahhüt eder.

3.5. Müşteri, Hizmetler’in Araç satışından ayrı bir teklif olduğunu, Hizmetler’in kullanılmasının kendi takdirinde olduğunu ve bu konuda Araç’ı satın almadan önce bilgilendirildiğini, Araç satış sözleşmesi imzalamış olsa dahi Hizmetler’den faydalanabilmek için bu Taahhütname’yi imzalaması gerektiğini, satış sözleşmesi ile Taahhütname arasında bir uyumsuzluk olması halinde işbu Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

3.6. Müşteri, Sistem’i ancak işbu Taahhütname’de belirtilen kapsamda ve hukuka uygun amaçlar için kullanabileceğini, Sistem’in ve/veya Araç’ın kullanımı için (aralarındaki hukuki ilişkinin niteliğine bakılmaksızın) yetkilendirdiği kişiler ve/veya Araç’ı sattığı, kiraladığı diğer üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen risk doğurabilecek eylemler ve Taahhütname ihlallerinden Ford Otosan Tarafları’na karşı tamamen sorumlu olacağını bilir ve kabul eder.

3.7. Müşteri, Hizmetler’den yararlanırken yasalara, yönetmeliklere, Ford Otosan tarafından bildirilen talimat ve kurallara uyacağını, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, Araç’ın takip ve kontrolünden, Taahhütname ve/veya her türlü mevzuata yahut Sistem ile ilişkili dokümantasyona aykırı kullanımdan ve bu nedenle oluşabilecek her türlü hukuki, mali, cezai yaptırımlardan, Araç’ın ve/veya Modül’ün program ayarlarına her türlü müdahaleden, GSM ve/veya GPS kullanımının uygun olmadığı riskli ortamlarda kullanılması sonucu meydana gelen her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.  Müşteri, Mobil Uygulama kullanımı için Ford Otosan’a bildirdiği cep telefonu ve e-posta adresine Mobil Uygulamayı indirmek üzere linkler gönderileceğini, eksik veya hatalı cep telefonu numarası ve/veya e-posta vb. bilgi iletilmesi nedeniyle oluşabilecek aksaklıklardan Ford Otosan’ın sorumlu olmayacağını, linkleri tıklamak suretiyle indirdiği Mobil Uygulama üzerinde bir şifre belirlemesi gerektiğini, bu esnada Ford Otosan’a bildirdiği cep telefonu numarasına bir doğrulama kodu geleceğini, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat kendisinin sorumlu olacağını, Mobil Uygulama’dan faydalanabilmek için ConnecTruck Mobil Uygulama Taahhütnamesi’ni onaylaması gerektiğini ve kullanımı süresince ConnecTruck Mobil Uygulama Taahhütnamesi ve bu Taahhütname hükümleri ile bağlı olacağını kabul ve beyan eder.  

3.9. Müşteri veya ConnecTruck Müşteri Yetkilisi; Mobil Uygulama’nın diğer üçüncü kişiler tarafından kullanımını ancak, Mobil Uygulama üzerinden yapacağı yetkilendirme ile sağlayacaktır. Müşteri, buna ve işbu Taahhütname’ye aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından yapılacak kullanımlar, hatalı yetkilendirme vb. nedenlerle doğacak zararlar nedeniyle Ford Otosan’ın bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

3.10. Müşteri, Ford Otosan’ın Hizmetler’de, Sistem’de, işbu Taahhütname’de ve eklerinde güncelleme veya değişiklik yapma hakkının olduğunu, Taahhütname veya eklerinde meydana gelecek bir değişiklik sonucunda metnin yeni halinin https://www.fordtrucks.com.tr/connectrucktaahhutname  adresinde yayınlanacağını ve kendisinin bildirdiği iletişim adreslerine elektronik olarak gönderileceğini, bu bildirimden itibaren 3 (üç) ay boyunca Hizmetler’den yararlanmaya devam ederse Taahhütname’de yapılan değişiklikleri tamamen ve çekincesiz kabul etmiş sayılacağını kabul eder.  

3.11. Müşteri, Ford Otosan’ın kontrolü dışında bulunan ve/veya sorumluluğunda olmayan, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, mücbir sebep halleri, GSM ve/veya GPS hizmetlerinin altyapısında meydana gelebilecek teknik arızalar veya bakım onarım çalışmaları, resmi makamlarca gerçekleştirilen kesinti ve kısıtlamalar veya faaliyetlerin geçici veya daimi durdurulması, mobil iletişimin aksaması ve benzeri hallerde Hizmetler’in tamamen veya kısmen, geçici veya daimi olarak durdurulabileceğini, bu nedenle Ford Otosan’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12. Müşteri, Sistem’e ve/veya Modül’e Ford Otosan ve/veya Yetkili Servisler dışında yapılan herhangi bir eksik/hatalı müdahale durumunda Sistem’de oluşabilecek arızalardan Ford Otosan Tarafları’nın sorumlu olmayacağını kabul eder.

3.13. Müşteri, Hizmetler ile ilgili meydana gelebilecek her türlü sorunu ve risk teşkil edebilecek hususu Ford Otosan’a derhal,  https://www.fordtrucks.com.tr/iletisim-formu adresindeki iletişim formunu doldurarak ve/veya 4443673 numaralı çağrı merkezini arayarak bildireceğini kabul ve beyan eder.

3.14. Müşteri, Ford Otosan tarafından gerekli görüldüğü ve talep edildiği hallerde Araç ve Modül’ün Yetkili Servis tarafından muayene edilmesine izin vereceğini, buna ilişkin gereken eylemleri derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.15. Müşteri, Hizmetler’in ifasında iş birliği yapılacak GSM operatörünün Ford Otosan tarafından belirleneceğini, Operatör ile hiçbir sözleşmesel ilişkisi olmadığını, Ford Otosan ile Operatör arasındaki mevcut ve/veya müstakbel sözleşmelerin lehtarı/hak sahibi olmadığını, Operatör’ün kendisine karşı hiçbir yükümlülüğünün olmadığını, mülkiyeti Operatör’e ait SIM kartın yalnızca işbu Taahhütname’de belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere ariyet verildiğini ve Müşteri tarafından bu SIM kartın değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini, aksi takdirde Ford Otosan’ın bildirim yapmaksızın Hizmetler’i durdurma hakkının olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder. Sistem, Operatör ağı üzerinden iletişimi sağladığından, Müşteri, bağlantıya ilişkin aksamaların, Taahhütname ve Hizmetler’in sunulması kapsamında bir kusur veya aykırılık sayılmayacağını ve dolayısıyla Ford Otosan için herhangi bir sorumluluk doğurmayacağını kabul eder.

3.16. Müşteri, Araç’ı satması, devretmesi veya mülkiyetin devrine benzer sonuç doğuracak bir işleme konu etmesi yahut kiralaması ya da üçüncü kişilere kullandırması halinde, söz konusu işlemlere taraf üçüncü kişileri derhal işbu Taahhütname’de yer alan hüküm ve yükümlülükler konusunda bilgilendireceğini, bu yükümlülüğüne aykırılık halinde Ford Otosan’ın Hizmetler’i durdurma hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.17. Müşteri, Araç’ı üçüncü bir kişiye sattığında veya kalıcı olarak devrettiğinde, Sistem ve Mobil Uygulama ile olan bağlantısına son vereceğini ve Ford Otosan’ı bilgilendireceğini, ConnecTruck Müşteri Yetkilisi’nin ve Mobil Uygulama kullanımı konusunda yetki verdiği diğer kişilerin Hizmetler’i kullanımına son vereceğini aksi takdirde doğan zararlardan münhasıran sorumlu olacağını ve Ford Otosan’ın uğrayabileceği zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.18. Müşteri, Ford Otosan’ın Araç’ın Müşteri dışında bir kişi tarafından işletildiğine, mülkiyetinin el değiştirdiğine veya Sistem’in mevzuata ya da işbu Taahhütname’ye aykırı bir şekilde işletildiğine inanmakta makul sebepleri olması halinde önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’i durdurma hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

3.19. Müşteri, kendisine sunulan yazılımları, haritaları ve donanımları hiçbir şekilde kopyalayamayacağını, çoğaltamayacağını ve bunlara müdahale edemeyeceğini, tersine mühendislik yapamayacağını, Sistem’in her türlü fikri ve sınai hakkının Ford Otosan’a ve lisans verenlerine ait olduğunu, Sistem’in çalışmasını engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren eylemlerden kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.20. Müşteri, kendisine ait bilgi ve belgelerin, resmi kurum ve kuruluşlar ile yasal mercilerce Ford Otosan’dan talep edilmesi halinde Ford Otosan tarafından ilgili bilgi ve belgelerin yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara verilebileceğini ve resmi makamlardan talep gelmesi halinde Araç’ın konumunun GPS aracılığı ile tespit edebileceğini ve resmi makamlara bilgi verilebileceğini kabul eder.

3.21. Müşteri, Ford Otosan’ın zaman zaman Hizmetler ve Sistem’de güncelleme veya değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

3.22. Müşteri, işbu Taahhütname kapsamında sağladığı bilgi ve belgelerin sahte veya yanlış olduğunun, Taahhütname’nin kötü niyetle imzalandığının yahut ihlal edildiğinin Ford Otosan tarafından tespit edilmesi ya da Ford Otosan’ın bu yönde haklı bir şüphesi olması halinde, aksi kendisi tarafından ispat edilinceye kadar Hizmetler’in Ford Otosan tarafından durdurulabileceğini kabul eder.

 

 

4.    HİZMET AÇIKLAMALARI

4.1. İşbu Taahhütname kapsamında Ford Otosan tarafından Müşteri’ye Sistem üzerinden sağlanacak Hizmetler EK-1’de belirtilmiştir. Söz konusu Hizmetler, Modül aracılığı ile Araç’tan verilerin toplanması, Sistem üzerinden Hizmetler’in ve  Mobil Uygulama Taahhütname’si uyarınca Mobil Uygulama’nın Müşteri’ye sunulması adımlarını içermektedir.

4.2. Ford Otosan, Sistem kapsamında ileride işbu Taahhütname’de yer almayan ilave hizmetleri ve/veya katma değerli paketleri (kısaca “İlave Hizmetler”) Müşteri’ye Araç ve/veya Mobil Uygulama vb. kanallar üzerinden sunabilir. Müşteri, söz konusu İlave Hizmetler’den yararlanmak istemesi halinde kendisinden ücret talep edilebileceğini, böyle bir durumda Ford Otosan tarafından kendisine İlave Hizmetler için bir ücret listesi yayınlanacağını, bu ücret listesinin Ford Otosan tarafından 10 (on) gün önceden kendisine bildirimde bulunularak tek taraflı olarak değiştirilebileceğini, bu tür bir bildirimin kendisine elden, elektronik veya standart posta yoluyla iletilebileceğini kabul eder.

4.3. Müşteri, Taahhütname ve Hizmetler’in tedariki kapsamında; kişisel verilerinin, Araç’ı kullandırttığı üçüncü kişilerin kişisel verilerinin ve Araç bilgilerinin Sistem (modül, takograf, GPS vb) ve Mobil Uygulama üzerinden toplanacağını, söz konusu bilgilerin, söz konusu amaçlar kapsamında haberleşme şebekesi üzerinden işleneceği ve bulut tabanlı uygulamalara aktarılıp, depolanabileceğini, bu amaçlar doğrultusunda Ford Otosan Taraflar’ı, Yetkili Servis, Yetkili Satıcı ve üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Müşteri işlenen kişisel veriler ve hakları bakımından EK-3’te yer alan Aydınlatma Metni’ni okuduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca Araç’ı ve Mobil Uygulamayı kullanma izni verdiği üçüncü kişileri bu madde hükümleri uyarınca kişisel verilerinin toplanabileceği hususunda bilgilendirmek ve gerekli hallerde yasal onayları almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan münhasıran Müşteri sorumlu olacaktır.

4.4. Müşteri, Ford Otosan tarafından İlave Hizmetler, hizmetlerin geliştirilmesi ve Araç deneyiminin daha da iyileştirilmesine yönelik olarak Sistem aracılığıyla Araç’a ve Sistem’in kullanımına ilişkin ilave veriler toplanabileceğini, bu tip verilerin toplanmasında ayrı onay alınmasına gerek olmadığını, kabul eder.

4.5. Araç’ın sınırları içerisinde bulunduğu ülkenin yerel düzenlemelerinin, Taahhütname’ye konu Hizmetler’in ifasında bir sınırlamaya neden olması halinde Müşteri, ilgili hizmetin sağlanamayacağını ve bu konuda Ford Otosan Tarafları’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder.

4.6. Müşteri, Araç’ın Türkiye sınırları dışında kullanımı esnasında Ford Otosan tarafından, ilgili ülke koşullarına bağlı olarak Hizmetler’in kapsamını daraltılması ve yurtdışı data kullanımlarına ilişkin azami bir kota tanımlanması ve/veya Hizmetler’in kısıtlanması ve/veya durdurulması ihtimallerin mevcut olduğunu kabul eder.

 

5.    TAAHHÜTNAME’NİN SÜRESİ

5.1. İşbu Taahhütname, Müşteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

5.2. Hizmetler’in ilk dönem süresi 2 (iki) yıl olup  bu sürenin sona ermesinden 1 (bir) ay önce Müşteri ihbarda bulunmadığı takdirde Hizmet Madde 5.3.’de belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde 1 (bir) yıl süreyle yenilenmiş sayılacaktır. Bu hüküm, takip eden hizmet dönemleri için de uygulanacaktır.

5.3. Müşteri, Hizmetler’in ilk dönemi ardından Hizmetler’in süresinin madde 5.2. hükümleri uyarınca yenilenmesi halinde, Ford Otosan’ın Hizmetler ile ilgili olarak yayınladığı güncel fiyat listesindeki tutarları Ford Otosan’a ödemesi gerektiğini, bu tutarları ödememesi durumunda Ford Otosan’ın Hizmetler’i durdurma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

 

6.    HİZMETLER’İN SONLANDIRILMASI

6.1. Müşteri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hallerde Hizmetler’in Ford Otosan tarafından herhangi bir yükümlülük altına girilmeksizin ve ayrıca ihtara gerek olmaksızın durdurulabileceğini kabul eder:

6.1.1.   Müşteri’nin Ücretleri zamanında ödememesi,

6.1.2.   Müşteri’nin Sistem’i, Taahhütname’yi ihlal eder şekilde kullanması,

6.1.3.   Müşteri’nin işbu Taahhütname’de belirtilen herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi,

6.1.4.   Müşteri’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanuna aykırı davranması,

6.1.5.   Müşteri’nin Araç’ın mülkiyet değiştirmesi, mülkiyetin devrine benzer sonuç doğuracak bir işleme konu etmesi halinde gerekli bildirimi zamanında yapmaması,

6.1.6.   Sistem’e üçüncü kişiler tarafından müdahale edilmesi,

6.1.7.   Ford Otosan’ın Hizmetler’in tedarikine herhangi bir nedenle son vermesi,

6.1.8.   Müşteri’nin Taahhütname’yi üçüncü kişilere devir veya temliki ve

6.1.9.   Taahhütname’de belirtilen diğer durumlarda.

 

Müşteri, herhangi bir nedenle Hizmetler’den faydalanmak istemediğini Ford Otosan’a bildirmesi durumunda Hizmetler’e erişiminin kesileceğini, böyle bir durumda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını, yenilenen Hizmetler döneminde Hizmetler’in Ford Otosan tarafından haklı bir neden olmaksızın durdurulması halinde ise Operatör’e ödenen mobil hizmet bedelleri dışında kalan kısmın ilgili Hizmet döneminin kalan süresine karşılık gelen bölümünün kendisine ancak talep etmesi halinde iade edileceğini kabul etmektedir.

 

7.    TAAHHÜTNAME’DEKİ HAKLARIN VE YETKİLERİN DEVREDİLMEZLİĞİ

Müşteri, Ford Otosan’ın ön yazılı onayı olmaksızın işbu Taahhütname’yi ya da Taahhütname’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devir ya da temlik edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.    MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep sayılan durumlarda, Ford Otosan işbu Taahhütname ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

 

9.    SON HÜKÜMLER

9.1. Taahhütname’de tanımlı hakların kısmen veya tamamen kullanılmaması yahut geç kullanılması, bu hakların kullanılmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Taahhütname kapsamındaki her türlü feragat yazılı olarak yapıldığı ve ilgili kişinin yetkili temsilcisi tarafından imzalandığı sürece geçerli olacaktır.

9.2. İşbu Taahhütname’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Taahhütname’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

9.3. İşbu Taahhütname kapsamında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda HMK Madde 193 uyarınca Ford Otosan’ın kayıtları (elektronik ortamda tutulan kayıtlar dahil) delil kabul edilecektir.

9.4. İşbu Taahhütname’den doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

 

10.  TAAHHÜTNAME’NİN EKLERİ

Aşağıda belirtilen ekler işbu Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçası olup işbu Taahhütname ile birlikte hüküm ve anlam ifade edecektir. İşbu Taahhütname ve ekleri arasında bir çelişki olması durumunda, aksi açıkça belirtilmedikçe, Taahhütname hükümlerinin uygulanması esastır.


EK 1: Araçlar, Hizmetler ve Mobil Uygulama

EK 2: Müşteri / ConnecTruck Müşteri Yetkilisi Bilgileri

EK 3: Aydınlatma Metni


İşbu Taahhütname 10 (on) maddeden ibaret olup Müşteri tarafından 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Taahhütname’nin orijinal nüshası Ford Otosan’da kalacaktır.

 

Müşteri Ticaret Ünvanı/İsim-Soyisim

 

[İmza]

 

[Tarih]


EK 1: Araçlar, Hizmetler ve Mobil Uygulama

Sistem vasıtasıyla Araçlar’da ConnecTruck adı altında aşağıdaki hizmetler sunulacaktır.

-       Öngörülü hız kontrolü (MaxCruise)

-       Uzaktan teşhis vasıtasıyla Araçlar’daki bazı modüllerin hata kodlarının uzaktan tespit edilebilmesi 

-       Uzaktan Araçlar’daki bazı modüllerin yazılımlarının güncellenmesi

-       Kullanıcı tarafından tercihe bağlı olarak aktifleştirildiğinde gösterge panelinde sürüş destek ve sürüş değerlendirme bilgileri

-       Araç verilerinin depolanması ve gerektiğinde analiz edilmesi

ConnecTruck (Mobil Uygulama) ile aşağıdaki hizmetler sunulacaktır.

-       Araçların Ford Trucks tarafından belirlenen ve değişiklik, ekleme, çıkarma hakkı Ford Trucks’ta saklı olan verilerinin anlık görüntülenmesi

-       Harita servisi vasıtasıyla Araçlar’ın harita üzerinde gösterimi

VIN Numarası

ConnecTruck

ConnecTruck Fleet

 

 

 

 

 

 

     
     

 


EK 2:
Müşteri / ConnecTruck Müşteri Yetkilisi Bilgileri

 

Ad-Soyad

Kullanıcı Adı (Cep Tel.)

Yetki

   

.

   

.


EK 3:
Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi ConnecTruck Sistemi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişikin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otosan” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda, Ford Otosan tarafından sizlere sunulan ConnecTruck Sistemi (“ConnecTruck” veya “Sistem”) kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

Bu kapsamda, Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerine dayalı olarak elde edilen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere konu kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz, kullanıcı işlem bilgileriniz, aracınıza ilişkin bilgiler, işlemlerinizin güvenliğine ilişkin bilgiler, hukuki işlem ve uyum bilgileri, talep ve şikayetlerinize ilişkin bilgiler ve olay yönetimine ilişkin bilgileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

 

o   Hizmetler ile bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması kapsamında; Ford Otosan tarafından Sistem içinde SIM kart yerleştirilmiş modül vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin küresel mobil haberleşme şebekesi üzerinden işlenmesi ve takip edilebilmesi amacıyla bulut tabanlı uygulamalara aktarılması ve depolanması,

 

o   Kullanıcı tanımlamalarının oluşturulmasına ilişkin süreçler kapsamında; ConnecTruck Mobil Uygulaması’nda (“Uygulama”) sunulan hizmetlerden kullanıcıların faydalandırılması amacıyla yeni kullanıcı kayıtlarının oluşturulması, Uygulama üzerinde kayıtlı mevcut kullanıcıların düzenlenmesi, Uygulama üzerinde yapılacak bildirimlerin iletileceği kişi veya kişi gruplarının belirlenmesi, araç ve kullanıcı eşleştirmeleri yapılarak Uygulama üzerinde kayıtlanması, kullanıcıların araç kullanım bilgi ve hareketlerinin tespiti ve Uygulama dahilindeki kullanıcı kayıtların sonraki kullanımlarda kolaylık sağlanması ile ileride kullanıcıya özel yazılımların geliştirilebilmesi, yetkilendirilmemiş ve/veya Mobil Uygulama Taahhütnamesi’ne aykırı kullanımların tespiti,

 

o   Araç fonksiyonlarının uzaktan izlenmesine ilişkin süreçler kapsamında; araç içerisindeki elektronik modüllere uzaktan yazılım veya konfigürasyon güncellemesi yapılması, modül vasıtasıyla elde edilen verilerin GSM şebekesi üzerinde takip ve iletiminin sağlanması, araç dahilinde donanımı gerçekleştirilmiş olan topografik harita vasıtasıyla coğrafi koşulların ön analizlerinin gerçekleştirilmesi, araç kullanım durumu ve lokasyonunun anlık olarak tespit edilmesi, aracın bazı özelliklerinin uzaktan kumanda edilebilmesine yönelik tanımlamaların yapılması, araçlardan gelen sinyallerin iletileceği yöntem ve alıcı gruplarının belirlenmesi, araç durumu iletişimlerinin sağlanması amacıyla bildirimleri yapılması,

o   Araç kullanım durumlarının takip ve analiz edilmesine ilişkin süreçler kapsamında; motor çalışma süreleri, lastik basınç durumu ve kat edilen mesafe gibi araç ile ilgili tüm unsurlar dikkate alınarak araç servis ihtiyaçlarının belirlenmesi, araç hata kodlarının kategorize edilmesi, araç servis ihtiyaçlarına göre bakım planlamalarının yapılması, araç bakım geçmişinin takip ve analiz edilmesi, garanti, geri çağırma, araç servis ihtiyaçları ve bakım planlamalarına ilişkin tespit, öngörü ve bildirimlerin yapılması, arıza ve kritik alarmlara ilişkin bildirimlerin gerçekleştirilmesi,

 

o   Araç durumlarının raporlanmasına ilişkin süreçler kapsamında; Sistem dahilindeki sensörler, mobil veri cihazı ve benzeri ilave donanımlar vasıtasıyla elde edilen verilerin ilgili raporlamaların yapılmasına elverişli şekilde saklanması, araç kullanım durumları ve lokasyon geçmişlerine ilişkin raporların üretilmesi, aracın ortalama ve toplam yakıt tüketimlerinin analiz edilerek raporlar üretilmesi ve ilgili raporların kullanıcılara sunulması, araç performans durumunun ölçümlenmesi amacıyla analizler yapılması,

 

o   Doğrudan veya dolaylı pazarlama süreçleri kapsamında; ürün veya ConnecTruck kapsamında sağlanacak hizmetlerin (kısaca “Hizmetler”) ilgili kişilerin tercih, beğeni ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmesi, geliştirilmesi, yeniden oluşturulması, anlık lokasyon tespiti ile hedeflemeli reklam, promosyon ve kampanya iletişimlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerine ilişkin stratejilerin ve hedef kitlenin belirlenmesi amacıyla veri analitiği ve pazar analizi çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.fordotosan.com.tr adresindeki

https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/Ford-Otosan-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf linkinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinize Kimler Erişebilecektir?

Ford Otosan, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere; Ford Motor Company ve Ford yetkili servisleri başta olmak üzere, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, bu veriler yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması, Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması bakımından zorunlu olup; aksi halde Hizmetler’den kısmen ya da tamamen faydalanılması mümkün olamayabilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemle Elde Edilmekte ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşlenmektedir?

Bu çerçevede Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz, Sistem’in donatılmış olduğu araç veya araçlarınız ile bunların çevresel ekipmanları üzerinden, Sistem aracığıyla sağlamış olduğunuz kişisel veri vasfındaki bilgileriniz ve bu bilgiler vasıtasıyla üretilen raporlar kapsamındaki yeni bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, Sistem ve tercihleriniz doğrultusunda ConnecTruck Sistem’ini kullanımınız sırasında sunulan Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla amacıyla elektronik ortamda ve Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Hangi Haklara Sahipsiniz?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.fordotosan.com.tr web sitesindeki https://www.fordotosan.com.tr/documents/Icerik/Kisisel-Veri-Basvuru-Formu.pdf Veri Sahibi Başvuru Formu vasıtasıyla Şirketimize ilebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ CONNECTRUCK SiSTEMİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

(“Açık Rıza Metni”)

 

[ ] tarihinde imzaladığım ConnecTruck Kullanıcı Taahhütnamesi EK-1’de yer alan Araç(lar)’ın (“Araç”) Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi’nden (“Ford Otosan” veya “Şirket” olarak anılacaktır) talebim üzerine ConnecTruck özelliği ile satın alma imkanı tercih edilerek tarafımca satın alındığını,

Ford Otosan tarafından SIM kartı yerleştirilmiş modülün araç ile tarafıma teslimi itibariyle, Hizmetler ile bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması amacıyla, modül vasıtasıyla elde edilen verilerin küresel mobil haberleşme şebekesi üzerinden işlenmesi ve takip edilebilmesi amacıyla bulut tabanlı uygulamalara aktarılması ve depolanması gerektirdiğine ilişkin bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını ve,

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi ConnecTruck Sistemi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnikapsamında, ConnecTruck Sistem vasıtasıyla alınan lokasyon verim ile kimlik ve iletişim bilgilerimin doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işlenmesini ve bu kapsamda Ford Motor Company ve Ford Otosan’ın tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşılmasını kabul ve beyan ediyorum.

 

Ad Soyad

:

 

Tarih

:

 

İmza

:

 

Ticari İletişim

Aşağıda belirtilen ve işaretlediğim iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini, aşağıda yer alan kutucuklardan bir veya daha fazlasını işaretleyerek kabul ediyorum.

 

Sizinle hangi kanal aracılığı ile iletişime geçmemizi istersiniz?

 

             SMS 

E-posta

Telefon

 

Aradığınız kriterlerde sonuç bulunamadı, lütfen arama kriterlerinizi genişleterek tekrar arama yapınız.
Arama Sonuçları