FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN OTONOM ARAÇ GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otosan” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, Ford Otosan, tarafından yürütülen otonom araçlarda mevcut yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesini amaçlayan Ford Otosan Otonom Araç Geliştirme Projesi (“Proje”) kapsamında, aşağıda belirtilen kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 

a)    Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?

Otonom sürüş, çevresini algılayabilen ve hiç insan müdahalesi olmadan hareket eden otomobil sürüş teknolojisi anlamına gelmektedir. Proje’nin amacı otonom sürüş gerçekleştirebilmek için geliştirilen otonom araç yapay zeka algoritmalarının sürüş anında gördüklerini sınıflandırabilmeyi öğrenebilmesi sağlamaktır. Bu sınıflandırma ise data toplama araçlarının sürüş esnasında aracın içinde ve/veya üstünde bulunan kameralar vasıtasıyla aracın çevresinde bulunan insan, araç, hayvan ve diğer nesneleri kaydetmesi ve daha sonra bu şekilde elde edilen görüntülere ilişkin “insan”, “hayvan”, “araç” gibi etiketleme işleme yapılmasıyla sağlanmaktadır. “İnsan” etiketlemesindeki amaç, herhangi bir insanın otomobil, kamyon vb. kara araçlarından, trafik tabelalarından, hayvanlardan ve/veya yolda görülebilecek varlıklardan ayırt edilmesini sağlamaktır. Bu şekilde otonom araçlarla kullanılan yapay zeka algoritmaları sürüş esnasında karşısına çıkan varlığın ne olduğunu anlayacak ve buna göre aksiyon alacak seviyeye gelmiş olacaktır. 

 

Bu kapsamda, Proje’de kullanılan data toplama aracında bulunan dış kameraları aracılığıyla görsel kayıtlarınız ve/veya kullandığınız araca ilişkin araç modeli ve plaka numarasını içerir araç bilgileriniz kaydedilmekte olup kaydedilen görsel kayıtlarınız ve/veya araç bilgileriniz Ford Otosan tarafından aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Proje kapsamında işlenecektir. Proje’nin planlanması ve yürütülmesi, Proje kapsamında bilimsel çalışmalar ve analizler yapılması,


- Çekilen görüntülerde bulunan insan, nesne, hayvan, araç gibi varlıkların etiketlendirmesinin yapılması, 

- Otonom aracın insanı otomobil, kamyon vb. kara araçlarından, trafik tabelalarından, hayvanlardan vb. yolda  görülebilecek varlıklardan ayırt edebilmesinin sağlanması,

- Otonom aracın çevresinde gördüğü insan, araç, hayvan ve diğer nesnelere göre ayarlama yapmasının ve aksiyon almasının sağlanması.

 

 

Yukarıdaki amaçlardan da anlaşılacağı üzere Proje’nin amacı hiçbir şekilde bir kişinin kimliğini tespit etmeye yönelik işlemler yapmak değildir. Araç dış kamerası ile kişilerin görüntüsünün çekilmesi sadece çekilenin “insan” olduğunu, aracın çekilmesi ise çekilenin “araç” olduğunu tespiti yapmaya yöneliktir. Çekilen kişilerin kimlik bilgileri ve/veya araç bilgileri Proje için gerekli bilgiler olmayıp doğrudan bu bilgilerin Ford Otosan tarafından kullanılması söz konusu değildir. Çekilen görüntülerde kişinin kimliğini saptanmaya çalışılmamakta ve kişilerin herhangi bir ırk veya fiziksel özellik sınıflandırması yapılmamaktadır.[AHB6] 

 

Kişisel verileriniz Proje kapsamında yukarıda belirtilen dışında ayrıca Proje’nin yönetimi ve yürürlükteki mevzuata uyum faaliyetleri çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir. 

 

-       Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında toplanan kişisel verilerin (görsel kayıtların ve araç bilgilerinin) saklanması ve bu verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-       Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,

-       Gereken durumlarda hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması.

 

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir amaçla işlenmeyecektir. 

 

b)    Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir? 

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel verileriniz (görsel kayıtlarınız ve/veya araç bilgileriniz), sadece Ford Otosan bünyesinde tutulacak ve yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşla paylaşılmayacaktır. 

 

Kişisel verileriniz Ford Otosan’a ait ve Türkiye’de bulunan sunucularda saklanacak olup verilere sadece Proje’de yetkilendirilmiş sınırlı sayıda kişinin erişimi bulunacaktır. 

 

Ford Otosan kişisel verilerinizin korunmasının temel hak ve özgürlükler açısından önem arz ettiğinin bilincinde olup kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte ve bu doğrultuda sahip olduğu sorumluklar kapsamında elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm idari ve teknik önlemleri almaktadır. 

 

Kişisel verilerinizin Proje kapsamında Ford Otosan bünyesi dışında Proje ortağı firmalardan birine aktarılmasının gerekmesi durumunda ise kişisel verileriniz aktarımdan önce tamamen anonim hale getirilecektir. Anonim hale getirme işlemi ise verilerin herhangi bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi şeklinde yürütülmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve sadece gerekmesi halinde hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

c)    Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemler ve hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Proje’de kullanılan data toplama araçlarının içinde ve/veya üstünde[AHB8]  bulunan kameralar vasıtasıyla Şirketimiz tarafından elde edilmektedir. 

 

Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak elde edilmekte ve işlenmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecek ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

d)     Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;   

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel    verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan    kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.fordtrucks.com.tr/Uploads/Documents/pdf/ford-otosan-otonom-arac-gelistirme-projesi-kisisel-veri-bilgi-edinme-pdf.pdf internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Ford Otosan’a bildirebilirsiniz. 

Ford Otosan, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ford Otosan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.

 

 

Aradığınız kriterlerde sonuç bulunamadı, lütfen arama kriterlerinizi genişleterek tekrar arama yapınız.
Arama Sonuçları