FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN ARAÇ GELİŞTİRME PROJELERİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otosan” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz tarafından yürütülen Araç Geliştirme Projeleri (“Projeler”) kapsamında kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Aşağıda Ford Otosan tarafından yürütülen veri işleme faaliyetine ilişkin detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 

a)    Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?

Projeler’in amacı ileri sürüş destek sistemleri fonksiyonlarının ve otonom araç geliştirilmesi gibi süreçlerin Ford Otosan tarafından yürütülmesidir. Bu fonksiyonları/süreçleri geliştirebilmek için yasal yükümlülüklerimiz gereği halka açık yollarda, gerçek sürücülerle sürüş yapılmalı ve sürüş anında karşılaşılan durumlar sınıflandırılmalıdır. Sürüş esnasında aracın üstünde bulunan kameralar vasıtasıyla aracın sürüldüğü yol, yol boyunca karşılaştığı trafik işaretleri, yol işaretlemeleri, aracın bulunduğu ülke,  çevresinde bulunan insan, araç, hayvan ve diğer nesnelerin görüntülerinin kaydedilmesi gerekir. Elde edilen görüntülere ilişkin “insan”, “hayvan”, “araç” gibi etiketleme işleme yapılmaktadır. “İnsan” etiketlemesindeki amaç, herhangi bir insanın otomobil, kamyon vb. kara araçlarından, trafik tabelalarından, hayvanlardan ve/veya yolda görülebilecek varlıklardan ayırt edilmesini sağlamaktır. Bu şekilde otonom araçlarla kullanılan yapay zeka algoritmaları sürüş esnasında karşısına çıkan varlığın ne olduğunu anlayacak ve buna göre aksiyon alacak seviyeye gelmiş olacaktır. Kaydedilen veriler fonksiyonların geliştirilmesinde trafik işaretleri, yol işaretlemeleri, yol tipi, sürücü davranışı ve araç davranışının ilişkilendirilmesinde kullanılacaktır.

 

Bu kapsamda, Projeler’de kullanılan veri toplama aracında bulunan dışa bakan kameralar aracılığıyla görsel kayıtlarınız ve/veya kullandığınız araca ilişkin araç modeli ve plaka numarasını içerir araç bilgileriniz kaydedilmekte olup kaydedilen görsel kayıtlarınız ve/veya araç bilgileriniz Ford Otosan tarafından aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Projeler kapsamında işlenecektir.

 

-       Projeler’in planlanması ve yürütülmesi, Projeler kapsamında bilimsel çalışmalar ve analizler yapılması,

o   Çekilen görüntülerde trafik işaretlerinin, aracın bu aydınlatma metnine konu olmayan ve yasal şekilde algılanan trafik işaretleriyle tutarlı olduğunun teyidi,

o   Yol tipleri, yol tasarımları ve yol işaretlemeleri ile trafik işaretlerinin ilişkisi,

o   Çekilen görüntülerde bulunan insan, nesne, hayvan, araç gibi varlıkların etiketlendirmesinin yapılması,

o   Otonom aracın insanı otomobil, kamyon vb. kara araçlarından, trafik tabelalarından, hayvanlardan vb. yolda görülebilecek varlıklardan ayırt edebilmesinin sağlanması,

o   Otonom aracın çevresinde gördüğü insan, araç, hayvan ve diğer nesnelere göre ayarlama yapmasının ve aksiyon almasının sağlanması.

 

Yukarıdaki amaçlardan da anlaşılacağı üzere Projeler’in amacı hiçbir şekilde bir kişinin kimliğini tespit etmeye yönelik işlemler yapmak değildir. Araç dış kamerası ile kişilerin görüntüsünün çekilmesi amaç değildir ve Projeler için kullanılmayacaktır. Araç dış kamerası ile kişilerin görüntüsünün çekilmesi sadece çekilenin “insan” olduğunu, aracın çekilmesi ise çekilenin “araç” olduğunun tespitini yapmaya yöneliktir.  Çekilen kişilerin kimlik bilgileri ve/veya araç bilgileri Projeler için gerekli bilgiler olmayıp doğrudan bu bilgilerin Ford Otosan tarafından kullanılması söz konusu değildir. Çekilen görüntülerde kişinin kimliğini saptanmaya çalışılmamakta ve kişilerin herhangi bir ırk veya fiziksel özellik sınıflandırması yapılmamaktadır.

 

Kişisel verileriniz Projeler kapsamında yukarıda belirtilen dışında ayrıca Projeler’in yönetimi ve yürürlükteki mevzuata uyum faaliyetleri çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

 

-       Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında toplanan kişisel verilerin (görsel kayıtların ve araç bilgilerinin) saklanması ve bu verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-       Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,

-       Gereken durumlarda hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması.

 

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir amaçla işlenmeyecektir.

 

b)    Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir? 

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel verileriniz (görsel kayıtlarınız ve/veya araç bilgileriniz), sadece Ford Otosan bünyesinde tutulacak ve yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşla paylaşılmayacaktır.

 

Kişisel verileriniz Ford Otosan’a ait ve Türkiye’de bulunan sunucularda saklanacak olup verilere sadece Projeler’de yetkilendirilmiş sınırlı sayıda kişinin erişimi bulunacaktır.

 

Ford Otosan kişisel verilerinizin korunmasının temel hak ve özgürlükler açısından önem arz ettiğinin bilincinde olup kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte ve bu doğrultuda sahip olduğu sorumluklar kapsamında elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm idari ve teknik önlemleri almaktadır.

 

Kişisel verilerinizin Projeler kapsamında Ford Otosan bünyesi dışında Projeler ortağı firmalardan birine aktarılmasının gerekmesi durumunda ise kişisel verileriniz aktarımdan önce tamamen anonim hale getirilecektir. Anonim hale getirme işlemi ise verilerin herhangi bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi şeklinde yürütülmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve sadece gerekmesi halinde hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

c)    Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemler ve hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Projeler’de kullanılan veri toplama araçlarının üstünde bulunan kameralar vasıtasıyla Şirketimiz tarafından elde edilmektedir.

 

Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecek ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.


 

d)     Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;   

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.fordtrucks.com.tr/Uploads/Documents/ford-otosan-arac-gelistirme-projesi-kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu.pdfinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Ford Otosan’a bildirebilirsiniz.

Ford Otosan, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ford Otosan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.

Aradığınız kriterlerde sonuç bulunamadı, lütfen arama kriterlerinizi genişleterek tekrar arama yapınız.
Arama Sonuçları